Er kollektiv avstraffelse lov?

Skolen har ikkje lov til å gi elevane kollektiv straff. Kollektiv straff er viss skolen straffar fleire elevar enn dei som har gjort noko gale. Viss du meiner at skulen din brukar kollektiv straff, bør du seie frå til rektor om kva som har skjedd.

Hva definerer et kollektiv?

Kollektiv er et fellesskap, for eksempel en gruppe personer som bor sammen og har felles husholdning.

Er straff effektivt?

Straff kan føre til utestengelse fra flere yrker og utdannelser, og stigma kan føre til sosial utestengelse av familie og venner. Dessuten vegrer mange seg for å kontakte hjelp i nødstilfeller, i frykt for straff. Utvalget viser også at det ikke finnes evidens for at strafferegimet virker forebyggende.

LES OGSÅ  Hvem lager best vaskemaskin?

Er kollektiv avstraffelse lov? – Related Questions

Hva er straffen for å lyve til politiet?

I samme paragraf står det at det også er straffbart å lyve i retten når du er et vitne. Dette kan straffes med bot eller fengsel i inntil 2 år. Dette innebærer at selv om et vitne som har løyet til politiet i et avhør, forteller sannheten i rettssalen, har vedkommende begått en straffbar handling.

Hva er Norges lengste straff?

Lovens strengeste straff er 21 års fengsel.

Hva er korteste fengselsstraff?

Ifølge straffeloven § 31 er den korteste fengselsstraffen man kan få 14 dager i fengsel. De fleste straffebestemmelser sier at man kan få fengsel inntil X antall måneder/år (strafferammen).

Hva er poenget med straff?

Det grunnleggende formålet med straff er som nevnt å hindre uønsket adferd og å styre borgernes adferd i ønsket retning. I en rettsstat har lovbrudd en konsekvens. Komiteen viser til at fellesskapets reaksjon må stå i forhold til det rettsgodet som er krenket.

Hvordan Virker straff?

Straff er definert som et onde samfunnet påfører lovbryteren, for at det skal oppleves som et onde. Det er således liten tvil om at straff er ment å fungere som en reaksjon på den handling gjerningsmannen har begått, for å hindre at gjerningsmannen selv eller andre begår liknende handlinger.

Hva er straffen for å true?

Det er ulovlig å true noen med vold. Dette følger av straffeloven § 263 . Denne bestemmelsen sier at det er ulovlig å true noen med en straffbar handling (i ditt tilfelle vold) dersom trusselen er slik at den andre personen blir redd. Dette kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år.

LES OGSÅ  Hva er mest effektivt mot maur?

Er fengsel den beste straffen?

Forskning fra FAIR, med norske data, viser at kriminelle som blir idømt fengselsstraff har dobbelt så høy sannsynlighet for å komme seg i arbeid.

Kan du ha telefon i fengsel?

Teknisk utstyr. Mobiltelefon og liknende kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt. Det samme gjelder for tilhørende utstyr til dette. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå kan det bare gis tillatelse til bruk av privat datautstyr og lignende i helt spesielle opplæringssituasjoner der det er dokumentert ekstraordinære behov.

Hvem betaler husleie når man er i fengsel?

Innsatte som har kortere dommer, kan søke om økonomisk sosialhjelp for å dekke sin andel av husleien. Innsatte kan også søke om livsopphold til utgifter som anses som nødvendige, men som man ikke har midler til å dekke selv, og som ikke dekkes av kriminalomsorgen.

Hvor mye er 1 år i fengsel?

Debatt om fengselsår. I offentlig debatt i Norge henvises det svært ofte misvisende til begrepet fengselsår og hvorvidt dette er åtte eller ni måneder. Det korrekte svaret er at ett år i fengsel er tolv måneder, med mulighet for løslatelse etter 2/3 av sonet straff jf. straffegjennomføringsloven § 42.

Hvor mye koster det å ha en person i fengsel?

Innsatte i norske fengsler koster nest mest i Europa, viser en ny oversikt fra Europarådet. I snitt kostet hver fange over 2700 kroner dagen i 2017.

Har innsatte tilgang til internett?

Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå har i utgangspunktet ikke tilgang til internett. Unntaket er innsatte som tar utdanning under soning. De kan få begrenset og kontrollert tilgang til internett i undervisningsøyemed.

Kan man se på TV i fengsel?

Det vil ofte også være TV på felles oppholdsrom eller lignende. Dersom du tenker på om man kan ha med seg sin egen TV på rommet, så er det kriminalomsorgen som ut fra hensynet til ro, sikkerhet og orden gir bestemmelser om hvilke gjenstander som det er tillatt å ta med inn og ut av fengsel.

Kan jeg få fotlenke istedenfor fengsel?

Personer dømt til ubetinget fengselsstraff i opptil seks måneder kan søke om å gjennomføre straffen med elektronisk kontroll hjemme hos seg selv, i stedet for å være i fengsel. Også domfelte med straff lengre enn seks måneder kan søke om å ta siste del av den med fotlenke.

Kan innsatte jobbe i fengsel?

– Man kan enten jobbe i fengsel med høyt eller lavt sikkerhetsnivå. Du kan også jobbe på en overgangsbolig hvor innsatte nærmer seg samfunnet endt soning.

Leave a Comment