Er luftvåpen lovlig i Norge?

Du må ha tillatelse for å skaffe deg luftvåpen og fjærvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm. Du trenger ikke tillatelse for luftvåpen og fjærvåpen med mindre kaliber. Men du må ha fylt 18 år. Du kan søke om unntak fra aldersgrensen når du fyller 16 år.

Er det lov å skyte med luftgevær i hagen?

Reglene om bruk av våpen finnes i våpenloven og våpenforskriften . Det kreves våpentillatelse for å ha våpen. Dette gjelder også luftgevær (som har grovere kaliber enn 4,5 mm), og også ved bruk på hytta og i hagen. Formålet med kravet om våpentillatelse er å hindre at personer som ikke er egnet til det har våpen.

Er luftvåpen lovlig i Norge? – Related Questions

Kan man skyte med luftgevær i skogen?

Nei, det er ikke lov å skyte med luftpistol i skogen.

Kan man ha våpen hjemme?

For å eie revoler eller pistol må man være over 21 år gammel. Du kan altså ikke eie våpen selv eller ha det hjemme, ettersom du er for ung til å få våpentillatelse.

Er det tillatt å bruke luftgevær til jakt?

Viltloven tillater bare skytevåpen med ladning av krutt til jakt. Alle typer luftvåpen er forbudt til dette bruk.

Hva er reglene for luftgevær?

Regler for luftvåpen i Norge

Regler for kjøp av luftvåpen er at man må være 18 år for å kjøpe. Skal noen under 18 år bruke luftvåpenet må dette skje under tilsyn av personer over 18 år. Våpenet skal brukes på egnet område og skal ikke bæres offentlig.

Er det lov å ta med luftgevær til Sverige?

Det er egne regler for å reise til Sverige med skytevåpen. Det er ikke nok at du har gyldig europeisk våpenpass. Du må føre våpenet inn i Sverige på nett før du reiser. Det gjør du hos det svenske tullverket.

Er det lov å skyte rotter?

Selv om både dyrevelferdsloven og viltloven prinsipielt gjelder for rotter og mus, er det gjort unntak fra forbudet mot bruk av gift og kjemikalier til avliving av dyr. Det kreves ikke godkjenning av fangstfeller, og det finnes heller ingen krav om kunnskap hos privatpersoner som skal bruke fellene.

Hvor mange skudd kan man ha hjemme?

Ammunisjon skal oppbevares nedlåst i særskilt skap eller skuff adskilt fra våpen. Hovedreglene er som følger: – Hver husstand kan oppbevare inntil 10 000 patroner. – Inntil 2 000 av patronene kan oppbevares i FG-godkjent sikkerhetskap sammen med våpen.

Hva kreves for å kjøpe pistol?

Når man søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, så angir man hva man skal bruke den til. Det eneste bruksområdet som aksepteres i Norge, er «trening og konkurranser». Man får dermed kun eie et våpen som skal brukes til sportsskyting. «Bæretillatelse» er det ingen andre enn Politiet som får i Norge.

Er det lov å ha pistol i bilen?

Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innlåst dersom det skjules på en forsvarlig måte.» Det betyr at du kan frakte våpen i bilen din, men at våpenet skal være pakket slik at det er beskyttet og at det bør ligge i et bagasjerom eller annet egnet sted hvor sjåfør eller passasjer ikke raskt kan få tak i det.

Kan man eie våpen uten jegerprøve?

Når du trenger våpen til jakt

Legg ved dokumentasjon på at du er innført i Jegerregisteret. Det kan for eksempel være kopi av jegeravgiftskort eller utskrift fra Jegerregisteret.

Er det lov å ha våpenskap i garasje?

Man kan ikke plassere våpenskap i garasje eller annen separat bygning på egen eiendom. Dette selv om man bor i mindre sentrale strøk. Man kan plassere våpenskap i garasje dersom garasjen er en del av bolighuset (integrert del av), men kun dersom man har en egen separat dør fra garasjen og direkte inn i huset.

LES OGSÅ  Hva er best hodetelefoner?

Er det lov å ha våpen på hytta?

Det er ikke lov å oppbevare våpen og ammunisjon i ubebodd hus eller hytte. I forbindelse med jakt er slik oppbevaring likevel tillatt, så lenge våpen og ammunisjon holdes under forsvarlig tilsyn. Det er ikke krav om våpenskap. Våpenet kan etterlates i hytta eller huset ved kortere fravær dersom vital del tas med.

Hva er straffen for å ha våpen?

Bestemmelsen lyder: «Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt, og gjentatt eller på graverende måte, overtrer bestemmelsene om ulovlig innføring, avhendelse, erverv eller besittelse av skytevåpen eller ammunisjon i våpenloven.»

Er det lov å oppbevare våpen for andre?

Hvis du skal oppbevare våpenet hos din svoger må du ha tillatelse fra politiet til dette. Tillatelse til å oppbevare våpen hos andre er tidsbegrenset, og skal ikke gis varighet ut over ett år av gangen. Du må derfor kontakte din lokale politistasjon og søke om tillatelse til å oppbevare våpenet hos din svoger.

Kan man ha våpen i bilen?

Det er heller ikke lovlig å bære våpen på offentlig sted. Om man tar med våpen i bil, så skal det være oppbevart slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpnet kan transporteres udelt så lenge man oppholder seg i bilen, men forlater man bilen skal vital del bringes med.

Leave a Comment