Hva betyr et skriftspråk?

Skriftspråk, språk som uttrykkes i skrift; skrevet språk. I vid forstand en skriftform som er felles for flere dialekter og et større geografisk område.

Hva er skriftspråk på nynorsk?

Nynorsk, frem til 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av den 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.

Hva betyr et skriftspråk? – Related Questions

Hvor mange skriftspråk har vi i Norge?

Det finnes to skriftspråksvarianter av norsk: bokmål og nynorsk. Samene har status som urfolk i Norge, og samisk språk har derfor sterkere beskyttelse i lovverket enn andre minoritetsspråk. Samisk og norsk har formell status som likeverdige språk i Norge.

Når fikk Norge dansk skriftspråk?

Frå ca. 1500 og til ca. 1850 var dansk einaste skriftspråk i Noreg.

Hvor mange bruker bokmål som skriftspråk?

Bokmål er en av to offisielle målformer av norsk skriftspråk, hvorav den andre er nynorsk. I skrift benyttes bokmål av anslagsvis 90 % av befolkningen i Norge.

Hva het bokmål?

I 1907 var dansken i Norge reformert nok til å kalles sitt eget språk. Skriftspråket fikk navnet riksmål. I 1929 ble det omdøpt til bokmål av Stortinget.

Hvem skrev bokmål?

Knud Knudsen (født 6. januar 1812 i Holt ved Tvedestrand, død 4. mars 1895 i Kristiania) var norsklærer og språkforsker. Knudsen er kjent som arkitekten bak fornorskningen av det danske skriftspråket til det som nå heter bokmål og riksmål, og han kalles derfor ofte «bokmålets far».

Hvorfor har vi to skriftspråk?

Mange var uenige om hvordan det nye skriftspråket skulle bli. Noen ville ha et litt fornorsket dansk, mens andre ville ha et helt nytt skriftspråk. Dette er mye av grunnen til hvorfor vi i dag har to forskjellige skriftspråk. En av de som støttet et litt fornorsket dansk, var læreren og språkforskeren, Knud Knudsen.

Hvem fant opp skriftspråk?

Historiens tidligste skriftspråk var kileskrift og ble første gang nedfelt i Mesopotamia (deler av dagens Irak, Kuwait og Syria) i 3400 f.Kr. Språket ble utviklet av oldtidsfolket sumererne, som brukte tilspissede siv for å trykke skrifttegnene ned i leirtavlene.

LES OGSÅ  Hva skjer om man tar planken hver dag?

Hvor mange skriftspråk i verden?

Ethnologue regner med vel 7000 språk. Om lag 4000 av dem har et skriftsystem, men mange blir sjelden skrevet, eller har få språkbrukere som kan lese og skrive språkene.

Hvilket språk ligner mest på norsk?

Svensk, dansk og norsk er veldig like og vi kan forstå hverandre. De tre språkene stammer fra samme språk.

Hva er det letteste språket å lære seg?

Mange vil kanskje bli overrasket over at forskeren anser det kinesiske språket mandarin som verdens enkleste språk. Å lære seg skriften er imidlertid en «stor ekstrabelastning», vedgår Theil.

Hvilket språk er det fineste i verden?

FRANSK – DET VAKRESTE MUNTLIGE SPRÅKET

Fransk har blitt beskrevet som jevnt, flytende, elegant og estetisk tiltalende. Språket høres ekstremt musikalsk ut for det ikke-innfødte øret. Og la oss ikke glemme den sterke kulturelle konteksten som gir fransk status som det vakreste språket i verden.

Er dansk og norsk likt?

Dansk og norsk har utviklet seg fra det samme språket, norrønt, og siden de to landene lenge var i union med hverandre, har de også i stor grad en felles språk- og kulturhistorie. Skriftspråket i Norge var i praksis dansk helt frem til starten av 1900-tallet, og de fleste nordmenn leser derfor dansk med få problemer.

Kan alle finner svensk?

Finland har to offisielle språk: Finsk og svensk. Finsk tales av 92 prosent og svensk av drøyt 5 prosent av befolkningen. Varianten av svensk språk som brukes i Finland, kalles finlandssvensk. I lange tider, til annen halvdel av 1800-tallet, var svensk landets eneste offisielle språk (se fennomaner).

Hvem ville ha dansk som skriftspråk?

Det første alternativet var å beholde dansk som skriftspråk. De fleste embetsmenn stemte for dette alternativet. De så på Danmark som en kulturnasjon, og ville beholde tett kontakt. En kjent person som stemte for dette alternativet, var dikteren Johan Sebastian Welhaven.

Hvorfor skal vi ha nynorsk på skolen?

Grunnen til at vi har sidemål på skolen er fordi vi har to likestilte skriftspråk i norsk. Dette er vedtatt av Stortinget. For noen er nynorsk sidemål, og for andre er det bokmål som er sidemål – det kommer an på hva vi har som hovedmål der vi bor.

Leave a Comment