Hva er Bruttopriser?

Begrepet brutto henviser til et beløp eller en annen verdi før fradrag. Motparten til brutto er netto, som betyr en sum eller en verdi etter avdrag. Begrepene brutto og netto blir ofte brukt i pengeverdenen, og for det meste innen handel, økonomi og andre nærliggende områder.

Hva menes med netto pris?

For næringsdrivende betyr nettopris som regel pris uten merverdiavgift (og «etter eventuelle rabatter er fratrukket»), eller om netto (faktura-)verdi. Siden næringsdrivende får fradrag for (inngående) merverdiavgift vil den reelle prisen være pris uten (eksklusiv) merverdiavgift.

Hva inngår i brutto lønn?

Bruttolønn er summen av inntekten du som arbeidstaker har tjent før skatt og andre fratrekk. I samtale med en arbeidsgiver om lønn vil det som regel være snakk om bruttolønn når dette diskuteres, da fratrekket av skatt i større grad vil variere fra arbeidstaker til arbeidstaker.

LES OGSÅ  Hvor mange timer er 80% jobb?

Hva er Bruttopriser? – Related Questions

Er feriepenger en del av lønnen?

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger er at de skal erstatte manglende lønn mens arbeidstaker tar ferie, og feriepengene beregnes ut fra lønna året før. Feriepenger er altså ikke en ekstrabetaling fra arbeidsgiver som du får i tillegg til lønn den måneden du tar ferie.

Er netto før eller etter skatt?

Lønn i netto og brutto

Bruttolønn er lønnen din før trekk som skatt og eventuelle lønnstrekk. Nettolønn er den lønnen du faktisk får utbetalt på konto. Da har arbeidsgiver trukket fra skatt på bruttolønnen din.

Er nettolønn før skatt?

Nettolønn er lønn etter trekk av skatt. Om du har forsikringer som betales av arbeidstaker, skal dette også trekkes fra. Både skatt og forsikringstrekk skal være synlig på lønnsslippen. Netto utbetalt er forskjellig fra nettolønnen.

Hva heter før skatt?

Bruttolønnen din er altså lønn før skatt og andre lønnstrekk, mens nettolønn er det du får utbetalt.

Hva kaller vi lønn før skatt?

Bruttolønn er rett og slett lønnen din før det blir trukket skatt og andre avgifter. Dersom du forhandler med en arbeidsgiver om lønn, er det som regel bruttolønnen dere diskuterer.

Hva er netto resultat?

En bedrifts overskudd (eventuelt underskudd) etter ordinære kostnader og avskrivninger, renter og skatter.

Er brutto inkl mva?

Bruttopris er pris inkludert merverdiavgift, mens nettopris er pris ekskludert merverdiavgift (uten merverdiavgift).

Er EBIT og driftsresultat det samme?

Driftsresultatet viser lønnsomheten av selve virksomheten, men tar ikke opp i seg finansielle kostnader, beskatning og investeringer. Det varierer litt hvilke kostnader som ellers tas med i dette resultatbegrepet. Begrepet EBIT brukes oftest som resultatbegrep for driften, og inkluderer ned- og avskrivninger.

Hva er en god EBITDA?

EV/EBITDA også kjent som Enterprice Multiple er en ratio som bestemmer verdien til et selskap. Selskaper med en slik multippel under 7.5 er generelt sett sett på som gode selskaper å kjøpe opp. Dette er kun er tommelfinger regel og ikke noe som nødvendigvis kan brukes for alle.

Hvorfor bruke EBITDA?

Gjennom EBITDA får finansinstitusjoner og investorer raskt et overordnet innblikk i kontantstrømmen fra et selskaps drift, før man dekker gjeld og foretar investeringer. Det egner seg også godt for selskapsanalyse, og som en målestokk for lønnsomhet sett mot lignende selskaper eller konkurrenter.

Hvordan regner man ut EBITDA?

Den regnes ut på to måter, enten ved å legge til avskrivningers- og nedskrivningers kostnader til driftsresultatet, eller ved å legge til renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger til nettoinntekten.

Hva er brutto driftsresultat?

Driftsinntekter fratrukket driftsutgifter eksklusive renter og avdrag.

Hva er turnover i regnskap?

Faktisk turnover viser til antallet ansatte du mister over en fastsatt kort tidsperiode. De fleste firmaer beregner dette tallet på månedlig basis.

Hva er forskjellen mellom omsetning og resultat?

Inntekter og resultat

Omsetning og driftsresultat er ikke det samme. Omsetning er bedriftens samlede inntekter for en viss periode, mens resultatet finner du ved å trekke bedriftens kostnader fra omsetningen. Driftsresultat kan også kalles profitt.

LES OGSÅ  Hvordan ble Sparta styrt i antikken?

Leave a Comment