Hva er en aktor enkelt forklart?

Aktor er en anklager. I norsk rett betegnelse på påtalemyndighetens representant i en straffesak når den behandles for retten.

Hva er en aktorat?

Aktorat er aktors (anklagerens) verv i en offentlig straffesak. Aktoratet utføres av anklageren i en offentlig straffesak, som regel påtalemyndigheten representert ved Riksadvokaten, statsadvokaten eller en politijurist.

Er politiet påtalemyndighet?

Påtalemyndigheten i Norge består av tre nivåer: Påtalemyndigheten i politiet, som består av politifullmektiger, politiadvokater og politimestere; statsadvokatene og Riksadvokaten. Statsadvokatene og Riksadvokaten utgjør den høyere påtalemyndighet. Riksadvokaten er øverste leder av påtalemyndigheten.

LES OGSÅ  Hvor lenge varer batteri på elsykkel?

Hva er en aktor enkelt forklart? – Related Questions

Hvor mye tjener en politi advokat?

Lønn og stillingsplassering vil bli fastsatt etter kvalifikasjoner innenfor lønnsspennet for politiadvokat (ltr. 53–81, f.t. 426.000-758.000) eller politifullmektig (ltr. 45-73, f.t. 372.700-614.800) i henhold til vedtatt lønnspolitisk handlingsplan for Agder politidistrikt.

Kan politiet sjekke sekken din?

straffelovens § 333 . Politiet kan også visitere deg uten at de har noen mistanke om at du har gjort noe straffbart.

Har politiadvokat politimyndighet?

Politijurister har lederstillinger i politi– og påtalemyndigheten. Som politijurist er du utdannet jurist, og arbeider for politi– og påtalemyndigheten. En politijurist har i tillegg til politimyndighet også påtalemyndighet, det vil si rett til å reise tiltale i en straffesak.

Hva er påtalemyndighet og hvem har påtalemyndighet?

Påtalemyndighet er den myndighet staten har til å bedrive straffeforfølgelse innenfor sitt territorium eller overfor sine borgere. Påtalemyndighet i Norge utøves av den offentlige påtalemyndigheten. Denne ledes i det daglige av Riksadvokaten, og er uavhengig av justisdepartementet og andre myndighetsorganer.

Kan man klage på politiet?

Viss du meiner at politiet har gjort feil kan du klage på politiet. Du kan også klage på etterforskinga som er gjort. I tillegg kan du melde ein tilsett.

Kan politiet lyve i avhør?

I påtaleinstruksen § 8-2 står det at politiet i avhør ikke skal bruke “Løfter, uriktige opplysninger, trusler eller tvang”. Dette betyr at politiet ikke har lov til å lyve om bevisene for å lure noen til å tilstå et lovbrudd.

Kan man nekte å snakke med politiet?

Forklaring til politiet

Du har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det. Ut over dette har du ikke plikt til å forklare deg for politiet. Du kan nekte å forklare deg helt eller bare forklare deg om enkelte spørsmål.

Kan politiet sjekke lommene dine?

Politiet kan sjekke sekken eller lommene dine hvis de mistenker deg for noe straffbart, hvis de tror du har med deg farlige gjenstander, eller hvis du nekter å oppgi personalia. Politiet kan også ta fra deg farlige eller ulovlige gjenstander, eller gjenstander og verdier som er knyttet til en straffbar handling.

Kan politiet se snap?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Det er ikke slik at politiet sitter og overvåker alle snapchatkontoer, men dersom man først er blitt anmeldt for et straffbart forhold, så har politiet gode metoder for å gjenopprette slettet materiale osv.

Har politiet lov til å stoppe biler uten grunn?

Men politi og vegvesenet har etter vegtrafikkloven § 10 lov til å foreta kontroller. Det vil si at de at de kan stoppe biler og foreta rutinekontrol uten at det er noen spesiell grunn til det. Og det er nok ikke fordi du har en annen hudfarge du blir stanset.

Har politiet lov til å gå inn i huset?

Etter straffeprosessloven § 192 har politiet adgang til å foreta ransaking i en persons bolig dersom personen “med skjellig grunn mistenkes” for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff. “Skjellig grunn” betyr at det må være sannsynlighetsovervekt (mer enn 50 %) for at politiets mistanke er korrekt.

LES OGSÅ  What is Mac mini used for?

Er det lov å ringe på og stikke av?

Det er ikke straffbart å ringe på og stikke av. Det hender at politiet kan bli involvert i slike saker, for eksempel hvis det skjer i svært stort omfang, eller overfor eldre personer som har vansker med å komme seg til døren, men det er svært sjeldent at politiet involverer seg.

Har politiet lov til å ta bilder?

Utgangspunktet er at det kreves samtykke av de som er avbildet for at bildet kan publiseres på nett, eller vises offentlig. Dette kreves imidlertid ikke for såkalte situasjonsbilder.

Kan politiet ringe foreldre?

Uansett kan politiet gjøre en vurdering av om de mener at det er riktig å ringe til foreldrene til barn, så svaret på spørsmålet ditt om politiet kan kontakte foreldre, er ja.

Kan politiet spore opp telefonen min?

Politiet kommer ikke til å spore deg ved mindre de har skjellig grunn til mistanke om at du driver med noe ulovlig. Det må ha startet en etterforskning for at dette skal være tillatt, så vanligvis skal man ikke trenge å være bekymret for at politiet sporer mobilen.

Leave a Comment