Hva er en kostnad?

En kostnad er en utgift som er periodisert etter når den er forbrukt, og kan også kalles en utgift for en gjeldende periode. Kostnader er altså utgifter som skal bokføres i den perioden de blir brukt.

Hva menes med utgifter?

Utgifter er altså utbetalinger man er forpliktet til å betale etter at man har mottatt varer eller tjenester, eller at man må betale skatter, avgifter og liknende.

Hva er direkte kostnader eksempler?

Direkte kostnader er utgifter knyttet direkte til et enkeltprodukt, for eksempel gummi for produsenter av gummistøvler. Tidligere nevnte lønn, kaffe og strøm er eksempler på indirekte kostnader – kostnader som ikke kan knyttes til ett spesifikt produkt.

LES OGSÅ  Hva er forskjellen på trådløst bredbånd og mobilt bredbånd?

Hva er en kostnad? – Related Questions

Var kostnader?

Variable kostnader er kostnader som er direkte knyttet til virksomhetens produksjon, og som stiger når produksjonen øker. Variable kostnader er utgifter man har i forbindelse med produksjon og salg. Ved produksjon kan de variable kostnadene for eksempel være råvarer, materialer, energi, innpakning og lignende.

Hva er faste og variable utgifter?

Faste kostnader er for eksempel kostnader som husleie for å leie kontorlokale, ansattes lønn, forsikringer og avskrivninger. Forskjellen på faste og variable kostnader er at variable kostnader derimot er utgifter som varierer og er forskjellige fra periode til periode.

Hva er betalbare faste kostnader?

Eksempler på faste kostnader i bedriftene er husleie, forsikring, lederlønninger og avskrivninger. Det betyr at faste kostnader ikke varierer med produksjonsvolum, salgsvolum, antall arbeidstimer, eller lignende variabler som påvirker variable kostnader.

Hva regnes som variable enhetskostnader?

Summen av de variable kostnadene (kostnader direkte tilknyttet produksjonen) delt på produksjonsmengde, gir variable enhetskostnader.

Hva er faste enhetskostnader?

Faste enhetskostnader (FEK)

Vi kan regne ut hvor store de faste kostnadene er per enhet av en bedrifts produksjon. Vi kaller dette for faste enhetskostnader. De faste enhetskostnadene blir mindre jo flere enheter en bedrift produserer opp til maksimal kapasitetsutnyttelse.

Hvordan fordele faste kostnader?

Et godt utgangspunkt for å dele utgifter som samboere er å opprette en felleskonto for faste utgifter når dere flytter sammen. En av dere oppretter kontoen og legger til den andre som disponent, slik at dere begge får full oversikt i nettbanken og mobilbanken.

Hva er totale kostnader?

En virksomhet sine totale kostnader kan i prinsippet beregnes på to måter. Enten ved å summere alle direkte- og indirekte kostnader eller alle faste- og variable kostnader virksomheten har.

Hvor mye skal kjæresten betale i husleie?

*Hvis bare den ene eier boligen, er det naturlig at den som ikke har eier andel betaler en husleie for å bo. Denne «husleien» bør dekke omtrent halvparten av vanlig leie for samme typer bolig. Eventuelt kan man betale halvparten av boutgifter som renter, husleie og fellesutgifter.

Hvem arver når samboer dør?

Arver samboere hverandre? Samboere uten felles barn har etter dagens arvelov ingen arverett etter hverandre. Det innebærer at samboere uten felles barn eventuelt må tilgodese hverandre i et testament for å sikre arv etter hverandre. Samboere med felles barn arver i henhold til dagens arvelov 4 G etter hverandre.

Kan jeg nekte å betale husleie?

Som leietaker kan du holde tilbake husleie hvis du har et krav mot utleier, som følge av forsinkelse eller mangler ved leieobjektet. Utgangspunktet er at du bare kan holde tilbake så mye av husleien at det sikrer det kravet du har mot utleieren.

Når blir man regnet som samboere?

Et samboerskap betegner to personer som lever sammen under ekteskapslignende forhold uten å ha inngått ekteskap. Det finnes ingen formell registreringsordning for samboerforhold i Norge. Trenger dere en bekreftelse på at dere bor sammen, kan dere bestille hver deres bostedsattest (bostedsbevis).

Hvem bør gjelden stå på?

Skatteetatens utgangspunkt er at “Samboere/medlåntakere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen.” Det betyr at Skatteetaten tar utgangspunkt i at man er ansvarlig for halvparten av lånet. Rentefradraget fordeles da 50/50 mellom samboerne.

LES OGSÅ  Hvor er det billigst å kjøpe dekk?

Er det lov å kaste ut samboer?

Utkastelse krever hjemmel i lov, og det finnes ikke noen hjemmel som gir din samboer rett til å kaste deg ut av boligen. Han har altså ikke lov til å kaste deg ut på grunn av at dere krangler. Til tross for dette, er det fortsatt mulig for ham å fysisk stenge deg ute fra boligen, eller ta nøklene dine og låse deg ute.

Når ble det lov å bo sammen uten å være gift?

Loven som forbød å leve sammen uten å være gift ble opphevet i 1972. Teller man opp alle par i Norge har andelen samboere økt fra 20 prosent på 80-tallet til mellom 25 – 30 prosent i 2015, ifølge Statististisk Sentralbyrå. Det er en ganske heftig reise fra 1972 til Paradise Hotel.

Leave a Comment