Hva er enhetskostnad?

Enhetskostnad sier hvor mye det koster å produsere én enhet. Du finner den ved å dele kostnadene på antall enheter: Enhetskostnad = E ( x ) = K ( x ) x .

Hva er sum enhetskostnader?

Ved å dele de ulike kostnadene på antallet enheter finner vi enhetskostnaden. Den betegnes da som variable enhetskostnader (VEK), eller sum enhetskostnader (SEK). For å finne differanseenhetskostnaden (DEK) deler vi på antallet enheter mellom mengdeintervallene.

Hva er variable enhetskostnader?

Summen av de variable kostnadene (kostnader direkte tilknyttet produksjonen) delt på produksjonsmengde, gir variable enhetskostnader.

Hva er enhetskostnad? – Related Questions

Er lønnskostnader variable?

For eksempel lønn kan være fast eller variabel. Dersom en medarbeider har utbetalt et fast beløp i lønn per måned, så er det en fast kostnad. Dersom medarbeideren får utbetalt lønn ut fra antall timer i arbeid, så er det en variabel kostnad.

Er lønn fast eller variabel kostnad?

Eksempler på faste kostnader kan være leie av lokaler, lønn til ansatte, strøm for lokaler og så videre. Grunnen til at disse kostnadene er faste, er at de gjerne er bestemt og «betalt» før produksjonsvolum er bestemt.

Er lønn indirekte kostnader?

Lønn, strøm, leie av lokaler, markedsføring, reising og liknende regnes som indirekte kostnader.

Hva er en lønnskostnad?

Lønnskostnader er virksomhetens utgifter til de ansatte, og kan være både direkte og indirekte. Lønnskostnader er altså det en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats. Man kan også bruke begrepet personalkostnad istedenfor lønnskostnad.

Hva er forskjellen på en lønnskostnad og en lønnsutbetaling?

Lønnskostnader er alle kostnader som en virksomhet har i forbindelse med ansattes arbeidsinnsats. Noen bruker også begrepet personalkostnad. Lønnskostnad inneholder både direkte lønn og indirekte lønnskostnader. Direkte lønn er lønnen som blir utbetalt til de ansatte.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 500 000?

Om du tjener 500,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 123,598 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 376,402 kr per år, eller 31,367 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 24.7% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Kommer feriepenger i tillegg til årslønn?

Kan man avtale at feriepenger er inkludert i lønnen? Feriepengene skal komme i tillegg til lønn, og det er i utgangspunktet ikke adgang til å avtale at feriepengene skal være inkludert i lønnen. Dette gjelder for både fastlønn og timelønn.

Kan man ta ferie uten lønn?

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger er at de skal erstatte manglende lønn mens arbeidstaker tar ferie, og feriepengene beregnes ut fra lønna året før. Feriepenger er altså ikke en ekstrabetaling fra arbeidsgiver som du får i tillegg til lønn den måneden du tar ferie.

Kan man få både feriepenger og lønn?

Etter ferieloven § 11 (3) skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Innen dette tidspunktet bør beløpet i de aller fleste tilfeller være klart og arbeidstakeren får dermed lønn og feriepenger samtidig.

Hva skjer med ferie når man slutter?

Ferie som eventuelt avvikles i oppsigelsestiden forlenger ikke oppsigelsestiden. Dersom arbeidstaker sier opp selv, og det er avtalt ferie i den perioden som blir oppsigelsestid, så kan arbeidstaker kreve å få avvikle ferien slik som avtalt, jf. § 8 nr.

Kan man få penger istedenfor ferie?

Det er normalt ikke tillatt å utbetale lønn i stedet for å gi lovbestemt ferie. Unntaket er utbetaling av feriedager til gode når en ansatt slutter.

Kan man få utbetalt feriedager ved oppsigelse?

Feriedager til gode ved oppsigelse

Ferie som ikke er avviklet ved opphør av arbeidsforholdet faller bort. De feriedagene den ansatte ikke har fått avviklet før fratreden, må eventuelt avvikles hos ny arbeidsgiver. Når arbeidsforholdet opphører, skal opptjente feriepenger i inneværende år utbetales.

LES OGSÅ  Hvor mye er tabelltrekk 7105?

Kan jeg kreve å ta ut ferie i oppsigelsestid?

Arbeidsgiver kan ikke legge arbeidstakerens ferie i oppsigelsestiden uten at arbeidstaker samtykker til det. Arbeidstakeren kan med andre ord motsette seg å avvikle allerede fastsatt ferie, i oppsigelsestiden. Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller mer.

Leave a Comment