Hva er faste og variable utgifter?

Faste kostnader er for eksempel kostnader som husleie for å leie kontorlokale, ansattes lønn, forsikringer og avskrivninger. Forskjellen på faste og variable kostnader er at variable kostnader derimot er utgifter som varierer og er forskjellige fra periode til periode.

Hvordan fordele faste kostnader?

Et godt utgangspunkt for å dele utgifter som samboere er å opprette en felleskonto for faste utgifter når dere flytter sammen. En av dere oppretter kontoen og legger til den andre som disponent, slik at dere begge får full oversikt i nettbanken og mobilbanken.

Hva er Driftsuavhengige faste kostnader?

Driftsuavhengige faste kostnader er faste kostnader som ikke forsvinner om bedriften innstiller produksjonen for en periode. Kostnader til lønn til ansatte som ikke kan sies opp eller permitteres, renter og avskrivinger er eksempler på slike kostnader som påløper selv om en har driftsstans i bedriften.

LES OGSÅ  Hvordan stoppe SMS tjenester?

Hva er faste og variable utgifter? – Related Questions

Hva er betalbare faste kostnader?

Eksempler på faste kostnader i bedriftene er husleie, forsikring, lederlønninger og avskrivninger. Det betyr at faste kostnader ikke varierer med produksjonsvolum, salgsvolum, antall arbeidstimer, eller lignende variabler som påvirker variable kostnader.

Er faste kostnader irreversible?

Kostnader som er faste og som ikke synker ved synkende kapasitetsutnyttelse. De fleste faste kostnader er irreversible i motsetning til reversible kostnader.

Hva er irreversible kostnader?

Senkede kostnader (sunk cost) eller irreversible kostnader er kostnader som er påløpt og som ikke kan reverseres, for eksempel ved å selge eiendelen. Begrepet er sentralt ved rasjonelle beslutninger. I beslutningssituasjoner er det bare framtidige, relevante kostnader som skal tas med i vurderingsgrunnlaget.

Hvorfor kalkulere inn faste kostnader i Selvkostmetoden?

Produserer vi kun ett produkt eller tjeneste kan vi beregne bedriftens selvkost ved å summere alle bedriftens faste– og variable kostnader. Ved så å legge til en passende fortjenestemargin kommer man så fram til inntektene.

Er indirekte kostnader faste kostnader?

Indirekte kostnader er felles kostnader som på en eller annen måte må fordeles mellom produktene da kostnadene ikke kan føres direkte tilbake til et bestemt produkt. Indirekte kostnader kan også bestå av faste kostnader og variable kostnader.

Hva skjer med dekningsbidraget når faste kostnader øker?

Dekningsbidraget sier hvor stor del av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene og en eventuell fortjeneste. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, så går virksomheten med overskudd.

Hva er forskjell på dekningsbidrag og bruttofortjeneste?

Bruttofortjeneste og nettofortjeneste: Bruttofortjeneste er det samme som dekningsbidrag og viser hvor mye en bedrift tjener på en konkret vare eller tjeneste. Bruttofortjeneste regnes altså ut ved å trekke innkjøpsprisen fra salgsprisen.

LES OGSÅ  Hvor mye får man i offentlig tjenestepensjon?

Hva er forskjellen mellom dekningsbidrag og fortjeneste?

Dekningsbidrag er et bedriftsøkonomisk begrep som gir et tall det en sitter igjen med etter at de variable kostnadene er trukket fra salgsinntekten. I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Hva er forskjell på dekningsbidrag og dekningsgrad?

Du tar utgangspunkt i salgsprisen og trekker fra alle variable kostnader tilknyttet produktet eller tjenesten. Det overskuddet du da sitter igjen med kalles for dekningsbidrag (DB). Regner du ut dekningsbidraget i prosent av salgsinntekten får du dekningsgraden (DG).

Er nullpunkt og Dekningspunkt det samme?

Dekningspunktet forteller oss når inntektene dekker utgiftene, dvs, når profitten er null. Begrepet nullpunktsomsetning blir også brukt synonymt med dekningspunkt.

Hvor mye avanse bør man ha?

Ta utgangspunkt i innkjøpsprisen/kostnadene for produktet og legg til utsalgsprisen. Når vi regner sistenevnte i prosent, heter det avanse. Vanligvis ligger denne på rundt 300 prosent. For at du skal tjene penger må avansen være høy, ettersom den skal dekke alt av kostnader ved produktet ditt.

Er avanse og dekningsbidrag det samme?

Avanse i kroner er det samme som dekningsbidrag og bruttofortjeneste. Avanse kan også kalles dekningsbidrag eller bruttofortjeneste, når beløpet er regnet ut i kroner.

Hva er forskjellen på avanse og påslag?

Avanse er forskjellen mellom selgers varekostnad og salgsprisen. Det kalles også påslag, og oppgis gjerne i prosent av varekostnaden. Avansen viser hvor mye selger tjener på å selge en vare.

Hvordan regner man ut avanse?

Avanse i kroner regnes ut ved at varekostnad (innkjøpspris og ulike tillegg som frakt) trekkes fra salgsprisen.

Hva skal avansen dekke?

Avansen skal dekke alle de indirekte kostnadene og fortjenesten. (Den prosentvise avansen finner vi frem til ved å studere tidligere regnskap, eller prøve oss frem til vi finner den rette ‘nøkkelen’.) Bruttofortjeneste er salgspris uten mva minus inntakskost og regnes i prosent av salgspris uten mva.

LES OGSÅ  Hvor mye er vanlig å bruke på mat i måneden?

Leave a Comment