Hva er nytt i ISA 315?

Med virkning fra regnskapsåret 2022 er det vedtatt vesentlige endringer i ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon. Endringene gjelder delvis hvilke forhold vedrørende virksomheten som skal vurderes i planleggingsfasen og delvis hvordan selve risikovurderingen skal gjennomføres.

Hva er forenklet revisorkontroll?

En forenklet revisorkontroll er en overordnet gjennomgåelse av regnskapet utført av en en uavhengig revisor, men ikke så omfattende som en revisjon. Forenklet revisorkontroll av regnskapet er godt egnet for deg som har behov for en kvalitetssikring av regnskapet, men ikke med den grad av sikkerhet som en revisjon gir.

Hva er nytt i ISA 315? – Related Questions

Hva er ISRS 4400?

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. ISRS 4400 er ikke en attestasjonsstandard. Når denne standarden benyttes, gir revisor ikke uttrykk for noen konklusjon om et saksforhold. Mottaker av rapporten skal selv trekke konklusjonene basert på resultatet av de kontrollhandlingene revisor har utført.

Hva er iboende risiko?

Iboende risiko er nivået på risikoen når man ikke tar hensyn til de ulike tiltakene og kontrollaktivitetene som er etablert for å redusere den.

Hva er akseptabel risiko?

Akseptabel risiko er risiko som aksepteres i en gitt sammenheng basert på gjeldende verdier i samfunnet. Hva som er akseptabelt kan endres over tid og variere mellom områder. Risikoakseptkriterier er de kriterier som legges til grunn ved beslutning om akseptabel risiko.

Hva er de tre stegene i risikovurdering?

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Hva er forskjellen mellom risiko og usikkerhet?

Risiko handler om fremtidige konsekvenser av en aktivitet og usikkerhet, der konsekvensene kan sees som avvik i forhold til en referanse, for eksempel en normaltilstand, en tenkt utvikling, eller en målsetting.

Hvilke 4 trinn følger vi i en risikovurdering?

Søk hjelp utenfra dersom risikokildene er omfattende eller komplekse, slik at dere får tilstrekkelig kompetanse til å vurdere dem. Trinn 1: Finn risikokildene Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det? Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det? Trinn 4: Tiltak og videre arbeid.

LES OGSÅ  Hva skjer når du tenner på magnesium?

Hva er absolutt usikkerhet?

Absolutt måleusikkerhet: Usikkerheten blir uttrykt med samme enhet som resultatet, eks 3.0g/l ± 0.6g/l. Relativ måleusikkerhet: Usikkerheten blir uttrykt som % av resultatet, eks 3.0g/l ± 19%

Hvordan leve med usikkerhet?

Ida Holo gir deg fem gode råd for hvordan du kan takle usikkerhet på en god måte:
  1. Du er ikke den eneste. Husk at alle kjenner på usikkerhet.
  2. Legg merke til hva som skjer. Øv deg på å gjenkjenne at det er usikkerhet du opplever.
  3. Still spørsmålstegn ved tankene.
  4. Tren på å tåle usikkerheten.
  5. Snakk med noen.

Hva er risiko og hvordan regnes det ut?

Matematisk sett, er ofte risiko definert som en matematisk funksjon av konsekvens og sannsynlighet. Ofte er denne funksjonen gitt som produktet av sannsynligheten for at hendelsen skjer og konsekvensen av hendelsen: risikoen (for hendelse x) = sannsynligheten (for hendelse x) · konsekvensen (av hendelse x)

Hvilke to elementer består risiko av?

I risikofaget brukes ulike definisjoner av risiko; her er to sentrale:
  • et potensial eller mulighet for uønskede hendelser og tap.
  • opptreden av hendelser med påfølgende konsekvenser, og tilhørende usikkerhet (en vet ikke hvilke hendelser som vil skje og hva konsekvensene vil bli)

Hva er definisjonen på risiko?

Risiko er et mål som kombinerer sannsynligheten og virkningen av en hendelse. Begrepet brukes mest om negative eller farlige hendelser, slik som ulykker, naturkatastrofer eller epidemier. Risikoanalyse er et verktøy som benyttes for å skaffe seg oversikt over risiko på en systematisk måte.

Hvilke 4 trinn følger vi i en risikovurdering?

Søk hjelp utenfra dersom risikokildene er omfattende eller komplekse, slik at dere får tilstrekkelig kompetanse til å vurdere dem. Trinn 1: Finn risikokildene Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det? Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det? Trinn 4: Tiltak og videre arbeid.

Hvem skal minimum delta i en SJA?

Alle som skal delta i den aktuelle aktiviteten skal delta i gjennomføringen av SJA. I tillegg kan personell med spesiell fagkompetanse (f. eks. representant fra en maskinleverandør) delta ved behov.

Hva er forskjellen på risikovurdering og SJA?

Den fullstendige HMS-risikovurderingen inneholder også vurderinger av hvor trolige de ulike hendelsene er (sannsynlighet). Sikker jobbanalyse (SJA) er en enkel risikovurdering knyttet til en spesifikk arbeidsoppgave eller aktivitet.

Hva står M for i HMS?

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. HMS-reglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø.

Leave a Comment