Hvem kan bekrefte aksjeinnskudd?

Hvis aksjeinnskudd skal gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en revisor, bank, advokat eller regnskapsfører. Hvis hele eller deler av aksjekapitalen dekkes opp med gjenstander (tingsinnskudd), i stedet for penger, må revisor bekrefte innbetalingen.

Kan man ta ut aksjekapitalen?

Aksjekapitalen må settes inn på en låst konto før selskapet kan registreres i Foretaksregisteret. Innbetalingen kan som regel bekreftes av banken pengene står i, eller av en revisor, advokat eller regnskapsfører. Pengene kan disponeres når bedriften er registrert, men aksjekapital kan ikke tas ut som utbytte.

Hvem kan bekrefte aksjeinnskudd? – Related Questions

Skal banken bekrefte aksjekapital ovenfor Altinn?

Betal inn aksjekapitalen (minimum 30 000 norske kroner) og be om bekreftelse fra banken. (Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører). Ved tingsinnskudd må revisor bekrefte verdien av tingsinnskuddet. Registrer aksjeselskapet ved å benytte skjemaet Samordnet registermelding.

Kan man ta ut aksjekapital skattefritt?

Et aksjeselskaps innbetalte aksjekapital og overkurs kan nedsettes og utbetales skattefritt til aksjeeierne. Aksjekapitalen kan således i prinsippet settes ned til kr. 30 000, og differansen utbetales skattefritt.

Hva er skattefri omdanning?

Skattemessig omdanning betyr at man gjør om virksomheten sin til å bli aksjeselskap. Dette må registreres i Foretaksregisteret innen 1. juli for å unngå å skatte av det.

Er aksjekapital og egenkapital det samme?

Aksjekapitalen tilsvarer summen av alle aksjenes pålydende.

Selskapets egenkapital er vanligvis identisk med aksjekapitalen når du starter et AS, men øker ettersom selskapet går med overskudd.

Når har styret handleplikt ved tap av egenkapital?

Styrets handleplikt ved tap av egenkapital

Dersom det må antas at egenkapitalen ikke er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten, har styret en handleplikt, jf. aksjeloven § 3-5, herunder har styret plikt til å innkalle til generalforsamling og foreslå tiltak for å rette på egenkapitalsituasjonen.

Hvordan sette ned aksjekapitalen?

Generalforsamlingen kan vedta å sette ned aksjekapitalen i et selskap. Nedsettingsbeløpet kan benyttes til utdeling til aksjonærene, sletting av selskapets egne aksjer eller avsetning til fond. Beløpet kan også benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.

Kan et aksjeselskap eie egne aksjer?

(1) Et aksjeselskap kan erverve egne aksjer dersom den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen.

Hvor skal aksjekapital innbetales?

Aksjekapitalen består av penger

Hvis hele aksjeinnskuddet innbetales i penger er det mest vanlig å sette dette inn på en aksjekapitalkonto hos banken. Når hele summen består av penger, må bank, advokat, revisor eller regnskapsfører bekrefte innbetalingen.

Hvordan tilføre egenkapital?

Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer, eller ved at selskapets egne midler blir overført fra fri egenkapital (fondsemisjon). En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital eller reduserer gjeldsbelastningen.

Er aksjekapital eiendeler?

Aksjekapital er eiernes investering i et aksjeselskap. Investeringen kan gjøres med penger eller andre eiendeler som overføres til selskapet i bytte mot selskapets aksjer. Aksjekapitalen er bundet og kan ikke tas ut som utbytte, i motsetning til opptjent egenkapital (overskuddet i selskapet).

Hvordan avvikle et aksjeselskap?

Oppløsning og sletting av et aksjeselskap må gjøres i to trinn. Først må generalforsamlingen beslutte at det skal oppløses. Neste trinn er at generalforsamlingen beslutter sletting. Begge deler må meldes til Foretaksregisteret.

Hvordan oppløse selskap?

Hovedregelen er at generalforsamlingen beslutter at selskapet skal oppløses. Det er ikke satt en absolutt frist for når du må melde oppløsningen til Foretaksregisteret, men ifølge aksjeloven skal dette skje raskt. Styret er ansvarlig for avviklingen av selskapet og trer inn for daglig leder når oppløsningen er vedtatt.

Hvordan komme seg ut av aksjeselskap?

Aksjer kan fritt selges eller gis bort uten betaling, med mindre noe annet kommer frem av lov, vedtekter eller avtale mellom aksjeeierne. Ved salg skal prisen normalt beregnes ut fra markedsverdi. Avtale om overføring av aksjer skal meldes til styret i aksjeselskapet av den som overtar aksjene.

Leave a Comment