Hvor mye koster det å opprette depositumskonto?

Utleier blir disponent – men ingen av partene disponerer beløpet på egenhånd. Gebyr for åpning av depositumskonto i nettbanken er 500 kroner. Husleieloven regulerer at huseier dekker gebyret.

Hvem får renter på depositumskonto?

Slik opprettes en depositumskonto

Depositumskonto skal opprettes i leietakers navn, og renter som påløper i leieperioden tilfaller leietakeren. Selv om kontoen eies av leietaker, er det utleier som skal betale kostnadene knyttet til opprettelsen av kontoen.

Hva er forskjellen på depositumskonto og Depositumsgaranti?

– Med en depositumskonto får man pengene tilbake ved endt leieforhold, så sant man ikke må erstatte tapt husleie, skader på bolig eller lignende. Det samme gjelder ikke for en husleiegaranti, som er en garanti du kjøper og som stilles av en tredjepart, et garantiselskap, sier Sørmo.

LES OGSÅ  Hvor kraftig varmepumpe trenger jeg?

Hvor mye koster det å opprette depositumskonto? – Related Questions

Kan NAV hjelpe meg med depositum?

Hvis du ikke har mulighet til å betale depositum på egenhånd når du inngår en leiekontrakt, kan du søke NAV om støtte til depositum. Vi gir vanligvis hjelp gjennom en garanti for depositum, men vi kan også gi økonomisk støtte til depositum på en sperret depositumskonto.

Er det lovpålagt å ha depositumskonto?

SVAR: Ja, depositumet må settes på en egen depositumskonto, som skal opprettes i leiers navn. Det står i Husleieloven, som er ufravikelig. At den er ufravikelig betyr at man kan ikke avtale seg bort fra den, selv om begge de involverte skulle være enige, sier Krokmoen.

Er det leietaker eller utleier som skal opprette depositumskonto?

Når leiekontrakten er signert, opprettes depositumskonto. Denne skal stå i leietakers navn, men utleier kan bestemme i hvilken bank kontoen skal opprettes. Begge parter har innsynsrett på kontoen, men depositumet er sperret i leieperioden.

Hvem er ansvarlig for depositumskonto?

Et felles krav for depositumskonto er at utleier er den som oppretter og står ansvarlig for kostnadene som påløper. Enkelte banker krever at både utleier og leietaker er kunde i samme bank. Kostnadene for opprettelsen av kontoen varierer ofte med kundeforholdet til banken.

Kan leietaker kreve depositumskonto?

Verken leietaker eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egen hånd. Utleier kan altså ikke kreve at depositumet skal betales på utleiers egen konto, eller at leier skal betale depositumet kontant. Gebyr til banken for opprettelse av depositumskonto skal betales av utleier.

Har utleier krav i depositumet?

Depositum må avtales

LES OGSÅ  Hvem tjente mest i ditt årskull?

At leietakeren skal betale depositum må være avtalt, og en slik avtale må senest inngås samtidig med leieavtalen. Utleier kan altså ikke kreve at leietaker skal betale depositum etter at leieavtalen er inngått. Dette gjelder selv om leieperioden ennå ikke er påbegynt.

Har utleier lov til å ha nøkkel?

Utleier har ikke krav på å ha nøkkel til utleieboligen med mindre det er avtalt, eller det følger av husleieloven. Leietaker har altså en eksklusiv bruksrett til leieobjektet. Med mindre annet er avtalt, vil leietaker kunne kreve å få alle nøkler til leiligheten utlevert.

Hvor lang tid kan utleier holde depositum?

– I henhold til husleieloven kan en utleier kreve opptil seks måneders husleie i depositum. Det vanlige er nok imidlertid tre til fire måneders husleie. Skåret opplyser også om hva som er viktig å passe på når depositumet skal betales. – Utleier har ikke lov til å oppbevare depositumet på egen konto.

Kan utleier ta betalt for strøm?

Utleier kan bare kreve at leietaker skal betale tillegg for strøm og andre forbruksutgifter hvis det ble avtalt da dere inngikk leieavtalen. Hvis det ikke er avtalt at leietaker skal betale for strøm eller andre forbruksavhengige utgifter, kan ikke utleier kreve at leietaker skal betale utleier for dette.

Kan utleier nekte overnatting?

Utleier kan kun nekte innflytting dersom utleier har et forhold til vedkommende som gir saklig grunn til det, eller om det er tydelig at utleieenheten vil bli overbefolket. Dersom utleier ikke godkjenner kan ikke leietaker la noen flytte inn i boligen.

Skal man betale nettleie når man leier?

Leier skal betale for forbruket sitt. Er det flere beboere i en eiendom, skal ut- giftene til strøm og brensel fordeles forholdsmessig mellom disse. Leier kan kreve å få se regnskap med oversikt over fordelingen. Utgifter til strøm omfatter både nettleien og det faktiske forbruket.

LES OGSÅ  Hvorfor er kreativitet viktig i arbeidslivet?

Kan utleier kreve å komme inn?

Leietaker må varsles

Unntaksvis kan det være nødvendig for utleier å ta seg inn i leieboligen. Selv da skal leietakeren varsles. Unntaket må for eksempel være et akutt rørbrudd, hvor hvert minutt teller. Da vil neppe huseier kunne klandres for ikke å varsle før hun eller han tar seg inn i husrommet.

Kan utleier kreve personnummer?

Utleieren har lov til å be om informasjon som innebærer at du som leietaker kan identifiseres, slik som personnummer. Det er fordi dette er en opplysning utleieren må ha for å kunne opprette en depositumskonto.

Kan man bli kastet ut av utleier?

Dersom utleier ønsker å kaste ut leietaker fra boligen må han følge en bestemt fremgangsmåte. Utleier kan ikke selv fysisk kaste leietaker ut av boligen ved tvang eller ved å skifte lås på boligen. Utleier er nødt til å gå gjennom myndighetene for å få gjennomført utkastelsen dersom utleier ikke frivillig flytter ut.

Kan huseier nekte leietaker å ha besøk?

Utleier kan ikke nekte deg å ha besøk. Når du leier bolig, har du en eksklusiv bruksrett til boligen – den er ditt hjem. Det betyr at det er du som bestemmer hvem som får være på besøk, og for hvor lenge.

Leave a Comment