Hvordan finner jeg variable kostnader?

Hva er forskjellen på faste og variable kostnader?

Faste og variable kostnader

Eksempler på faste kostnader kan være leie av lokaler, lønn til ansatte, strøm for lokaler og så videre. Grunnen til at disse kostnadene er faste, er at de gjerne er bestemt og «betalt» før produksjonsvolum er bestemt. De variable kostnadene er direkte knyttet til mengden av produksjon.

Hva er indirekte variable kostnader?

Ved siden av skillet faste/variable har man ved produksjon av flere varer i samme bedrift også et skille mellom direkte og indirekte kostnader. Direkte kostnader kan uten videre føres tilbake på et bestemt produkt, mens de indirekte kostnadene er felles for flere produkter og må fordeles etter et eller annet prinsipp.

LES OGSÅ  Hvor mye koster taxi per minutt?

Hva er direkte kostnader eksempler?

Direkte kostnader er utgifter knyttet direkte til et enkeltprodukt, for eksempel gummi for produsenter av gummistøvler. Tidligere nevnte lønn, kaffe og strøm er eksempler på indirekte kostnader – kostnader som ikke kan knyttes til ett spesifikt produkt.

Hvordan finner jeg variable kostnader? – Related Questions

Er direkte kostnader variable?

Direkte kostnader er kostnader som kan føres direkte tilbake til et bestemt produkt. Direkte kostnader kan bestå av både faste kostnader og variable kostnader.

Hvordan finne ut indirekte kostnader?

For å beregne indirekte kostnader, ta utgangspunkt i virksomhetens totale kostnader for kostnadsarten og hvor mange (heltids) ansatte disse kostnadene fordeles på.

Hva mener vi med indirekte kostnader?

Indirekte kostnad er en kostnad som ikke direkte kan påføres en bestemt kostnadsbærer, som for eksempel et produkt, fordi den samtidig vedrører flere kostnadsbærere eller produksjonen som helhet, eksempelvis administrasjonskostnader. Slike kostnader må påføres indirekte ved en form for fordeling.

Hva er indirekte kostnader NDLA?

Indirekte kostnader er felleskostnader for bedriften og kan ikke føres tilbake til et bestemt produkt eller en bestemt produktgruppe. Eksempler på indirekte kostnader er renter, avskrivninger, hjelpemateriell og lønn til funksjonærer og ansatte i vedlikehold og stab.

Hva er indirekte lønnskostnader?

Indirekte personalkostnader omfatter naturalytelser, sosiale kostnader, opplæringskostnader, arbeidsgiveravgift og andre kostnader som for eksempel kostnader knyttet til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak. Refusjoner for sykepenger arbeidsgiver har betalt trekkes fra de indirekte personalkostnadene.

Hvordan finne direkte material?

Direkte materialer finnes ved å multiplisere standard pris pr. kg med budsjettert materialforbruk.

Hvorfor er kalkyler viktig?

For å vurdere lønnsomheten til et produkt eller andre objekter er det en forutsetning at det er utarbeidet kalkyler for å sammenlikne kostnadene med tilhørende inntekter. Som følge av økt konkurranse, blir det viktigere å vite hvilke produkter og tjenester man faktisk tjener penger på.

LES OGSÅ  Hva er vanlig innskuddspensjon?

Hva er forskjell på dekningsbidrag og dekningsgrad?

Du tar utgangspunkt i salgsprisen og trekker fra alle variable kostnader tilknyttet produktet eller tjenesten. Det overskuddet du da sitter igjen med kalles for dekningsbidrag (DB). Regner du ut dekningsbidraget i prosent av salgsinntekten får du dekningsgraden (DG).

Hva er forskjellen på selvkost og bidragsmetoden?

Bidragsmetoden vs.

Mens selvkostmetoden innkalkulere samtlige kostnader – både de variable– og faste kostnader, innkalkulerer bidragmetoden kun de variable kostnadene. De faste kostnader fordeles ikke på de enkelte produktene, men behandles i stedet som periodekostnader.

Er selvkost faste kostnader?

Selvkostmetoden skiller seg fra bidragsmetoden ved at vi fordeler alle kostnadene, det vil si både de faste og variable kostnader til det enkelte produktene for å beregne hva det totalt sett koster oss å produsere/selge ett produkt eller tjenesten.

Hva skiller selvkost fra ABC?

Bidragsmetoden behandler faste kostnader som en periodekostnad, mens selvkostmetoden fordeler de til produktene. Forskjellen mellom de tradisjonelle metodene og ABC er at ABC fordeler kostnader på flere nivå.

Hva inngår i selvkost?

Selvkost: Selvkost er den totale kostnaden som er nødvendig for å produsere en tjeneste eller et produkt. Selvkostprinsippet: Selvkostprinsippet innebærer at inntekter fra gebyret for en tjeneste eller et produkt ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten eller produktet.

Hva koster det å ha en ansatt?

Kostnadene knyttet til å ha ansatte vil variere avhengig av faktisk sykefravær og hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne. En tommelfingerregel kan være at du finner de forventede totale kostnadene ved å legge til 20–30 % på brutto årslønn.

Hva er dekningsbidrag 1?

Dekningsbidrag sier noe om lønnsomheten på en vare eller tjeneste. Det finnes to typer dekningsbidrag, dekningsbidrag 1 og dekningsbidrag 2. Dekningsbidrag 1 er det du sitter igjen med etter at variable kostnader er trukket fra bedriftens salgsinntekter.

Leave a Comment