Kan man få lån til depositum?

Depositumslån er et lån der pengene går til å betale depositum til utleier. Du kan søke om depositumslån hvis du er mellom 18 og 34 år. Vi krever ikke sikkerhet for eksempel i fast eiendom eller bil for lånet, men tar kredittvurdering, og en sjekk på at du ikke har noen purringer eller betalingsanmerkninger.

Kan banken hjelpe med depositum?

Det er mange banker som tilbyr depositumslån. Renten og gebyrer varierer fra bank til bank. Et depositumslån er et lån der det ikke kreves sikkerhet for pengene man låner. Lånet får dermed en høyere rente enn det man får ved boliglån, der boligen settes som pant for lånebeløpet.

Hvor mye er det vanlig å ta i depositum?

Reglene for depositum finnes i Husleielovens § 3-5. Der står det blant annet at beløpet du kan be om er begrenset oppad til 6 måneders husleie. Noen nedre grense er ikke satt i lovverket, siden det er frivillig å be om depositum. Det vanligste i leieforhold er å be om depositum tilsvarende 3 måneders husleie.

LES OGSÅ  Hva er en standard kontoplan?

Kan man få lån til depositum? – Related Questions

Kan NAV hjelpe meg med depositum?

Hvis du ikke har mulighet til å betale depositum på egenhånd når du inngår en leiekontrakt, kan du søke NAV om støtte til depositum. Vi gir vanligvis hjelp gjennom en garanti for depositum, men vi kan også gi økonomisk støtte til depositum på en sperret depositumskonto.

Når får man utbetalt depositum?

Når leieforholdet er avsluttet, kan du som leietaker ta direkte kontakt med banken og be om at beløpet utbetales. Banken skal da, uten ugrunnet opphold, sende skriftlig varsel til utleier om at beløpet vil bli utbetalt til deg innen fem uker.

Hvordan få pengene tilbake fra depositumskonto?

For leietaker:

Krever du utbetaling av depositumsbeløpet må dette varsles skriftlig til banken med følgende informasjon: Depositumskontonummer. Dato for opphør av leieforholdet – du må ha flyttet ut. Kontonummer for eventuell utbetaling av depositumsbeløpet.

Hvordan be om depositum tilbake?

Er depositumet innbetalt til utleiers private konto, må du kreve det tilbakebetalt av utleier. Du bør sende utleier et påkrav, hvor du også truer med å ta rettslige skritt. Dersom utleier ikke betaler, kan du klage utleier inn for Husleietvistutvalget eller forliksrådet, avhengig av hvor i landet leieforholdet var.

Hvor lenge kan man holde tilbake depositum?

Hvis det ikke ennå har gått tre år, og leietakeren har betalt depositumet på en måte som ikke samsvarer med husleielovens regler, kan leietaker når som helst kreve hele depositumet tilbakebetalt med tillegg av lovbestemte forsinkelsesrenter.

Når huseier ikke betale tilbake depositum?

Hvis utleier nekter å betale ut depositum:

LES OGSÅ  Kan man selge bilen som den står?

Leietaker må sende banken et skriftlig krav om utbetaling. Banken skal så varsle utleier skriftlig om at depositumet vil bli utbetalt hvis ikke utleier dokumenterer å ha reist søksmål. Dette må skje innen fem uker etter at varselet ble mottatt.

Hvor mye renter får man på depositum?

I henhold til Husleieloven § 3–5 skal renter opptjent på depositumskonto komme leietager til gode. Med 1 promille i rente blir dette godet hele 30 kroner på et beløp på 30.000 i løpet av et år. Hos Norges nest største bank, Nordea får du 0,5 promille, eller 15 kroner.

Hva kan utleier kreve av depositum?

Hvor mye kan utleier kreve i depositum, og når kan beløpet utbetales? Utleier kan kreve depositum tilsvarende seks måneders leie. Pengene skal settes inn på en felles sperret konto, som kun kan opprettes og sies opp med både leier og utleier til stede.

Hvilke rettigheter har jeg som leietaker?

Du har rett på en skriftlig leiekontrakt, med betingelser ikke mindre gunstige enn det som er definert i Husleieloven. En slik kontrakt gir sikkerhet for begge parter. Varigheten på leieforholdet, månedlig leie og hvilke møbler og hvitevarer som er inkludert er det greit å bli enige om før innflytting.

Kan man nekte leietaker å ha fest?

Utleier=den som leier ut boligen, og får betalt for at leietaker skal ha bruksrett til boligen. Det korte svaret på spørsmålet er at det ikke er lov til å forby leietaker å ha fest – men det er lov til å legge føringer for til hvilken tid man kan ha fest, og hvordan en fest kan arte seg.

LES OGSÅ  Kan man få lån til depositum?

Kan utleier kreve utvask?

Dersom det ikke er godt nok vasket, kan utleier ikke bare kreve at du kommer og vasker på nytt – har du tilbakelevert boligen kan utleier selv vaske, eller engasjere et vaskefirma, og kreve at du erstatter utleiers nødvendige utgifter til vaskingen.

Når leietaker ikke har vasket ut?

Har leietaker flyttet uten å vaske ordentlig? Leietaker plikter å levere tilbake boligen i avtalt stand. Hvis ikke annet er avtalt, må leietaker tilbakelevere boligen ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen.

Kan huseier ta seg inn i leiligheten?

– Husleieloven er klar på at utleier ikke kan ta seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende. Hvis du hører at nøkkelen vris om i låsen, eller får kjennskap til at utleieren har vært inne i hjemmet ditt mens du var borte, er loven på din side.

Hvor mye koster utvask av leilighet?

For en leilighet på 50 kvadratmeter må du vanligvis betale mellom 5.000 – 6.000 kroner. For en leilighet på 100 kvadratmeter må du vanligvis betale mellom 7.000 – 9.000 kroner. For en leilighet på 150 kvadratmeter må du vanligvis betale mellom 9.000 – 11.000 kroner.

Kan huseier kaste ut leietaker?

Kan huseier selv kaste ut leietaker? Utleieren kan aldri på egen hånd kaste ut leietakeren, for eksempel ved fysisk å fjerne leietakerens møbler og innbo, bytte ut låser eller på andre måter fysisk hindre leietakerens adgang til boligen.

Leave a Comment