Kan man låne penger til depositum?

Depositumslån er et lån der pengene går til å betale depositum til utleier. Du kan søke om depositumslån hvis du er mellom 18 og 34 år. Vi krever ikke sikkerhet for eksempel i fast eiendom eller bil for lånet, men tar kredittvurdering, og en sjekk på at du ikke har noen purringer eller betalingsanmerkninger.

Hva er vanlig å ta i depositum?

Det vanlige er å avtale depositum som tilsvarer tre måneders leie, men loven åpner for at man kan kreve inntil seks måneders leie i depositum, sier Krokmoen. I prinsippet er det ikke noe i loven som skulle forhindre at man avtaler at depositumet innbetales over en viss periode i delbeløp.

LES OGSÅ  Hva er sirkularitet?

Hvor mye kan man ta i depositum?

Reglene for depositum finnes i Husleielovens § 3-5. Der står det blant annet at beløpet du kan be om er begrenset oppad til 6 måneders husleie. Noen nedre grense er ikke satt i lovverket, siden det er frivillig å be om depositum. Det vanligste i leieforhold er å be om depositum tilsvarende 3 måneders husleie.

Kan man låne penger til depositum? – Related Questions

Kan NAV hjelpe meg med depositum?

Hvis du ikke har mulighet til å betale depositum på egenhånd når du inngår en leiekontrakt, kan du søke NAV om støtte til depositum. Vi gir vanligvis hjelp gjennom en garanti for depositum, men vi kan også gi økonomisk støtte til depositum på en sperret depositumskonto.

Hvor stort bør et depositum være?

Hvor stort depositum kan utleier kreve? Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. Samtidig kan utleier kreve økning av depositumet i takt med den lovlige økningen i månedsleien. Vær oppmerksom på at avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen.

Når er det vanlig å få tilbake depositum?

Når leieforholdet er avsluttet, kan du som leietaker ta direkte kontakt med banken og be om at beløpet utbetales. Banken skal da, uten ugrunnet opphold, sende skriftlig varsel til utleier om at beløpet vil bli utbetalt til deg innen fem uker.

Hva dekker depositum utleie?

depositumet dekke: • skyldig husleie • skader på boligen • utgifter i forbindelse med utkastelse, og • andre krav etter leieavtalen. Hvem skal betale gebyret for opprettelse av depositums- kontoen? Utleier skal betale gebyret for å opprette depositumskonto. kan bruke depositumet på egenhånd.

LES OGSÅ  Hvilke utgifter har man på hus?

Hva er best av leiegaranti og depositum?

Billigere der og da

Gjennomsnittlig månedlig husleie i Norge er 8 450 kroner, ifølge SSB. Krever utleier tre måneders husleie som depositum, vil det tilsvare 25 350 kroner. En husleiegaranti vil derfor normalt koste mellom 2 789 og 4 056 kroner. Dette beløpet blir ikke tilbakebetalt, slik som et depositum gjør.

Hvor mye koster det å opprette depositumskonto?

Utleier blir disponent – men ingen av partene disponerer beløpet på egenhånd. Gebyr for åpning av depositumskonto i nettbanken er 500 kroner. Husleieloven regulerer at huseier dekker gebyret.

Hvem får renter på depositumskonto?

Slik opprettes en depositumskonto

Depositumskonto skal opprettes i leietakers navn, og renter som påløper i leieperioden tilfaller leietakeren. Selv om kontoen eies av leietaker, er det utleier som skal betale kostnadene knyttet til opprettelsen av kontoen.

Hvem skal depositumskonto stå på?

Når leiekontrakten er signert, opprettes depositumskonto. Denne skal stå i leietakers navn, men utleier kan bestemme i hvilken bank kontoen skal opprettes. Begge parter har innsynsrett på kontoen, men depositumet er sperret i leieperioden.

Har utleier krav i depositumet?

– I henhold til husleieloven kan en utleier kreve opptil seks måneders husleie i depositum. Det vanlige er nok imidlertid tre til fire måneders husleie. Skåret opplyser også om hva som er viktig å passe på når depositumet skal betales. – Utleier har ikke lov til å oppbevare depositumet på egen konto.

Har utleier lov til å ha nøkkel?

Utleier har ikke krav på å ha nøkkel til utleieboligen med mindre det er avtalt, eller det følger av husleieloven. Leietaker har altså en eksklusiv bruksrett til leieobjektet. Med mindre annet er avtalt, vil leietaker kunne kreve å få alle nøkler til leiligheten utlevert.

LES OGSÅ  Hva kan jeg ta opp i lån?

Kan utleier komme uanmeldt?

Utleier kan foreta tilsyn et par ganger i året, foreta utbedringer eller vedlikehold, kunne foreta visninger i rimelig utstrekning og ha adgang i akutte situasjoner hvor det er risiko for materialle skader eller fare for liv og helse. Hovedregelen er likevel at utleier ikke kan ta seg inn uanmeldt i boligen.

Kan utleier kreve penger?

Utleier kan i utgangspunktet bare kreve betaling av den avtalte husleien. Ved inngåelsen av leieforholdet, kan partene avtale et depositum eller en garanti. Etter husleieloven kan man avtale at leietaker skal betale tillegg for forbruksavhengige utgifter til strøm, brensel, vann og avløp.

Har ikke råd til å leie?

Det første du må gjøre er å varsle leier om at du kommer til å begjære utkastelse. Leieboeren har da to uker på seg til å rette seg etter varselet, for eksempel betale leien han skylder. Om det ikke skjer kan du sende en begjæring om utkastelse til namsmannen. For å kunne begjære utkastelse må du ha et tvangsgrunnlag.

Kan jeg nekte å betale husleie?

Som leietaker kan du holde tilbake husleie hvis du har et krav mot utleier, som følge av forsinkelse eller mangler ved leieobjektet. Utgangspunktet er at du bare kan holde tilbake så mye av husleien at det sikrer det kravet du har mot utleieren.

Kan utleier ta betalt for vann og avløp?

Utleier har ikke lov til å ta ekstra betalt for kommunale avgifter, trappevask og nøkkelgebyr m.m. – slike utgifter skal være inkludert i husleien.

Leave a Comment