Når har man krav på gratis advokat?

For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 350 000 kroner eller nettoformue over 150 000 kroner. Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 540 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Hvor kan man få gratis advokathjelp?

Ta kontakt med Statsforvaltaren eller en advokat for å få fri rettshjelp. Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.

LES OGSÅ  Hvor kan man se skattelistene?

Hvor mye koster det å ha en advokat?

Den enkelte advokats timepris vil derfor varierer etter hvor omfattende og komplekst saksforholdet er og hvilken sakstype det er snakk om. Timeprisene spenner fra fra kr 1060 (fri rettshjelpsats) til kr 2.400. Eksakt timepris avtales med den enkelte advokat. Merk at advokattjenester er belagt med 25 % mva.

Når har man krav på gratis advokat? – Related Questions

Er det gratis å ringe advokat?

Uansett hvordan du velger å ta kontakt med oss er det helt gratis. Du kan enten bruke kontaktskjemaet til høyre, ringe oss, sende SMS eller sende e-post.

Hva koster det å gå til rettssak?

Pris for rettssak

En rettssak koster normalt mellom 75 000,- og 150 000,- pr advokat. Det er som regel viktige ting som står på spill i en rettssak, så sett i forhold til oppussing av bad eller innkjøp av ny bil, så er ikke bruk av en advokat dyrt. Det kan bli langt dyrere å ikke bruke advokat.

Hvem betaler rettssak?

Dersom du har måttet gå til rettssak for å få din rett, bør motparten dekke kostnadene dine fullt ut. Men nå blir dette helt annerledes: – For saker som gjelder tvist under 125 000 kr, såkalte ”småkravsprosesser”, gjelder det en maksbegrensning for saksomkostningene.

Kan man nekte å vitne i en rettssak?

Kan jeg nekte å vitne? Ingen kan nekte å møte. De fleste har også plikt til å forklare seg. Ett unntak er om du er i familie med tiltalte.

Hvordan slippe å vitne i rettssak?

Du kan bare bli fritatt fra plikten til å vitne dersom du har gyldig fravær, og det er kun retten som kan bestemme om du har gyldig fravær eller ikke. Avklar tidligst mulig med retten hvis du mener du har gyldig fravær. På nettsidene til Norges domstoler finner du praktisk informasjon om det å vitne i en rettssak.

Hva skjer om man ikke møter som vitne?

Et vitne som uteblir eller forlater rettsstedet uten gyldig fravær, skal avhentes til samme eller senere rettsmøte, dersom retten beslutter avhenting, jf. straffeprosessloven § 115. I særlige tilfeller kan den beslutte at et vitne skal holdes i fengslig forvaring inntil det kan bli avhørt.

Kan man vitne over telefon?

Som hovedregel skal vitner opptre fysisk i domstolen og avgi forklaring. Unntak er fjernavhør, enten over telefon eller via video.

Hva skjer om man ikke møter opp i rettssak?

Det følger av straffeprosessloven § 88. Du risikerer bot og erstatningsansvar dersom du ikke møter som vitne uten å ha fått beskjed om fritak. Det viktig at du møter opp i tråd med det som står i innkallingen du har fått.

Hvor lang tid tar det før en sak blir henlagt?

Det finnes i utgangspunktet ingen konkret grense for hvor lenge en person kan ha status som mistenkt eller siktet før saken blir henlagt eller før den blir avgjort i retten. Det fremgår imidlertid av straffeprosessloven § 226 siste ledd at etterforskningen “skal gjennomføres så raskt som mulig”.

Hva vil det si å være stevnet?

En stevning er et dokument som inngis til en domstol for å starte en rettssak. Ordet vitnestevning brukes om en formell innkalling til en person om å vitne for en domstol. I lovgivningen er det stilt bestemte krav til hva en stevning må inneholde for at en domstol skal kunne behandle den.

Hva skjer hvis man taper en rettssak?

Det er også viktig å være klar over at den som taper en rettssak, ofte blir dømt til å betale motpartens sakskostnader. Det vil si at man må betale motpartens advokatregning, i tillegg til at man må betale for egen advokat. Dersom man dømmes til å betale erstatning, kommer dette i tillegg til advokatutgifter.

Kan man trekke en stevning?

Etter at stevning er mottatt av tingretten, kan du vanligvis ikke trekke saken uten at gebyr og motpartens sakskostnader dekkes. Mer informasjon finner du på www.domstol.no. Husk at det kan være kostbart å velge bort råd fra en advokat før du tar ut stevning. Domstolen har en generell veiledningsplikt.

Hva skjer etter stevning?

Etter stevning er tatt ut

En stevning legger utgangspunktet for saken din. Videre skal stevningen sendes til den domstolen der barnet bor. Dette innebærer ikke nødvendigvis barnets bostedsadresse, det avgjørende her er der barnet faktisk oppholder seg mest.

Leave a Comment